MỤC TIÊU, YÊU CẦU

     1. Mục tiêu chung: Thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, đẩy mạnh chuyển đổi từ hình thức dạy học truyền thống sang giảng dạy thông qua nền tảng công nghệ số hóa. Áp dụng hình thức dạy học từ xa, trực tuyến theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học đáp ứng xu thế công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

     2. Mục tiêu cụ thể:

     - Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực dạy học trực tuyến của đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học.

     - Tôn vinh trí tuệ, công sức của nhà giáo, tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học và triển khai dạy học trực tuyến. Khuyến khích giao lưu, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong GDNN.

     - Tiến tới xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến cho HSSV trong toàn trường.

     3. Yêu cầu:

     - Các bài dự thi phải là ý tưởng, sản phẩm của chính tác giả.

     - Giáo viên nhà trường phải tham gia và thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định trong Thể lệ Cuộc thi.