Môn học: Nguyên lý kế toán
Biên soạn: ThS. Giang Thanh Thủy