Môn học: Phần mềm Kế toán
Biên soạn: ThS. Nguyễn Tiến Điền