Môn học: Trồng, chăm sóc cây rau
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng