Môn học: Lắp ráp cài đặt máy tính
Biên soạn: KS. Lê Văn Phương