Môn học: Tin học căn bản
Biên soạn: CN. Hoàng Thị Hiếu