Môn học: Trồng, chăm sóc cây tiêu
Biên soạn: ThS. Vũ Thị Hà