Môn học: Điện cơ bản
Biên soạn: KS. Nguyễn Cao Cường