Môn học: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện
Biên soạn: ThS. Nguyễn Hữu Ninh