Thể hiện, lưu trữ những bài giảng (bài dự thi) hỗ trợ dạy học trực tuyến của giáo viên trong khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Môn học: Giáo dục chính trị
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Hiền

Môn học: Giáo dục chính trị
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Thủy