Môn học: Giáo dục chính trị
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Thủy