Môn học: Thực hành mạch điện cơ bản
Biên soạn: KS. Nguyễn Văn Lực