Môn học: Kỹ thuật lạnh 
Biên soạn: KS. Nguyễn Xuân Giáp