Đăng tải Thể lệ cuộc thi, hướng dẫn giáo viên thiết kế một bài giảng cơ bản để hỗ trợ học
tập trực tuyến, trao đổi thảo luận những vấn đế liên quan đến cuộc thi.