Môn học: Kế toán doanh nghiệp
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan