Môn học: Sinh lý thực vật
Biên soạn: ThS. Lâm Thị Xô