Môn học: Các hóa chất sử dụng trong latex
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thế Quân